Wydawnictwo / Publishing house

The Evangelical-Augsburg (Lutheran) Parish in Sopot runs a publishing house with a scientific profile. For more information, see below.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sopocie prowadzi wydawnictwo o profilu naukowym.

Do głównych aktywności Wydawnictwa należą:

Czasopismo naukowe – Gdański Rocznik Ewangelicki (ISSN 1898-1127).

GRE poświęcony jest przede wszystkim historii Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów protestantyzmu w Gdańsku i na Pomorzu, oraz ukazywaniu wyników badań z zakresu biblistyki i szeroko rozumianej refleksji teologicznej. Publikowane są także artykuły dotyczące sztuki  (szczególnie protestanckiej), jak też socjologii oraz etyki. 

Gdański Rocznik Ewangelicki ukazuje się od 2007 roku. Znajduje się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW (na liście opublikowanej 31 lipca 2019 roku GRE otrzymał 40 punktów), jest przypisany do dyscyplin Historia oraz Teologia. Więcej na temat czasopisma, w tym wersje elektroniczne wszystkich numerów oraz wymagania redakcyjne znajdą Państwo na stronie Rocznika – http://gre.luteranie.pl/ 

Monografie naukowe

W 2013 roku pod redakcją M. Hintza i M. Urbańskiej-Bożek ukazała się monografia wieloautorska Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200 rocznicę urodzin (ISBN 978-83-936058-0-4).

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją autorstwa ks. prof. Jarosława Jagiełły (Logos i Ethos nr 1(36)/2014, s. 237-246).

Zasady pracy Wydawnictwa

Radę Naukową i Redakcję tworzą humaniści i teologowie: zarówno pracownicy naukowi polskich uczelni związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską, jak też uczeni z ośrodków zagranicznych.

Wydawnictwo pracuje w oparciu o wytyczne i dobre praktyki MNiSW, w tym Kodeks Etyki Pracownika Naukowego.

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty będące wynikiem samodzielnej pracy naukowo-badawczej autorów. Wdrożone są stosowne procedury w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship; wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Po wstępnej kwalifikacji przez Radę Naukową, zgłoszone artykuły zostają poddane procesowi recenzowania w systemie double blind. Recenzenci są wybierani – zgodnie z ich obszarem badań – z pracowników naukowych nienależących do Redakcji i Rady Naukowej.

Działalność Wydawnictwa ma charakter niekomercyjny – nie są pobierane opłaty za publikacje materiałów, teksty nie są także objęte honorariami autorskimi, a artykuły naukowe zostają nieodpłatnie udostępnione na stronie WWW oraz w bazach danych.


Publishing house

The Evangelical-Augsburg (Lutheran) Parish in Sopot runs a publishing house with a scientific profile. The Scientific Council and the Editorial Board consist of scholars, both humanists and theologians: academics of Polish universities and scientists from foreign centers.

The publishing house follows the guidelines and good practices of the Ministry of Science and Higher Education. The submitted articles are peer-reviewed in a double-blind process. We also implement anti-ghostwriting policies. Publication ethics and malpractice statements are available in English at http://gre.luteranie.pl/ethics/.

The main activities of the Publishing House include monographies (like the above about topicality of Søren Kierkegaard’s thought in philosophy, theology and literature) and a scientific journal – Gdańsk Evangelical Yearbook (Gdański Rocznik Ewangelicki, GRE, ISSN 1898-1127). 

GRE is a journal (published since 2007) in which original research, related to the history of Protestantism (in particular in the Baltic region) is published. The journal also presents the results of research in the field of biblical studies, theological reflection, art (especially Protestant) as well as sociology and ethics.

The articles are published mainly in Polish, some of them in German and English, all abstracts are published in English. GRE is open to interdisciplinary humanistic studies.

More about the journal, including electronic versions of all issues and editorial requirements, can be found on the website of the Yearbook – http://gre.luteranie.pl/.

The activities of the Publishing House are non-commercial. No fees are charged or paid, and the scientific articles are made available free of charge on the website and in databases.